Ring til os +45 6341 8888

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Når andet ikke er aftalt gælder nedenstående betingelser for alle tilbud, salg, leverancer og ydelser fra Scan Studio ApS (i det efterfølgende kaldet S), også tilfælde hvor køber foreskriver andre betingelser.
Afvigelser fra S’s betingelser er kun gældende, hvis S skriftligt erklærer sig indforstået hermed.

1. Tilbud.
Kun skriftlige tilbud er bindende for S. Tilbud er bindende i 30 dage og iøvrigt under forbehold af evt. ændringer i de til grund liggende råvarepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser mm. Der
tages forbehold for mellemsalg. Leveringstid opgives efter bedste skøn. På større eller mindre kvantiteter end tilbudt forbeholder S sig ret til ændringer i pris og leveringstid. Hvis kunden ønsker særlige
specifikationer skal disse angives skriftligt og godkendes skriftligt af S. I modsat fald er de ikke bindende for S.

2. Ordre.
En ordre fra en kunde er først bindende for S, når S’s skriftlige ordrebekræftelse foreligger og leveringstiden regnes fra ordrebekræftelsens dato. Kunden kan alene annullere ordren efter aftale og da kun mod
betaling af de hermed forbundne omkostninger for S og for evt. leverandører. Varer modtages ikke retur. En eventuel returnering kan kun ske efter forudgående aftale.

3. Levering.
Forudsat ikke andet er aftalt og fremgår tydeligt af ordrebekræftelsen foretages levering DAP (INCOTERMS 2010). Forsendelse sker for sælgers risiko, idet sælger dog til køber fakturerer en
transportforsikringsudgift på 0,25 % af fakturasummen. Det påhviler køber at undersøge varen for skader og mangler og rapportere disse til S uden unødigt ophold.
S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med varens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som måtte være afholdt af S på købers vegne, er betalt af
køber eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod S’s ejendomsforbehold.

4. Priser.
Købesummen er angivet i DKK, medmindre anden valuta er angivet. Alle priser er excl. moms og andre afgifter samt transport, transportforsikring, emballage og evt. montering. Leveringer, der ikke er omfattet
at afgivne bindende tilbud, sker til den på leveringsdagen gældende pris.
S forbeholder sig ret til at ændre prisen, hvis der efter aftalens indgåelse, men inden betalingstidspunktet, pålægges S nye eller forøgede afgifter til det offentlige, herunder transport-. terminal- eller
havnemyndigheder, som er en direkte følge af den aftalte levering. Andre omkostningsforøgelser, under almindelig prisstigning, er sælgers risiko, medmindre omkostningsforøgelsen er en følge af krig eller
krigs- lignende tilstande, som S ikke kunne forudse eller undgå eller have overvundet den eller dens følger, idet S da er berettiget til at forlange et pristillæg som kompensation for omkostningsforøgelsen.

5. Betalingsbetingelser.
Betaling skal ske til de til enhver tid gældende betalingsbetingelser i overensstemmelse med S’s ordrebekræftelse eller fakturavilkår. Erlægges betaling ikke i henhold til betalingsaftalen har S krav på forrentning
af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet. Rentesatsen er 2,5% pr. påbegyndt måned. S forbeholder sig i øvrigt i anledning af forsinkelse med købesummens betaling at stille afvikling af handelen i bero for
købers regning, herunder standse varen under forsendelsen og instruere fragtføreren om ikke at udlevere varen til køber, før betalings- og evt. sikkerhedsforpligtelser er opfyldt. S kan i tilfælde af købers
misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selvom der tidligere måtte være indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb.

Please note: All orders from non Danish companies, must be paid in advance before shipping of products.

6. Leveringstid.
Er intet andet aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på ugens sidste dag i enhver henseende at anse for rettidig. S kan kræve udskydelse af leveringstiden,
hvis:
a. Køber ønsker forandring af varen
b. Der sker forsinkelser af leverancer eller arbejdsydelser, som køber udfører selv eller lader udføre.
c. Arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket som følge af en hindring uden for S’s kontrol, som S ikke med rimelighed burde have taget i betragtning eller undgået eller overvundet. Eller
såfremt sådanne foreligger hos den underleverandør, S har benyttet til opfyldelse af aftalen
I tilfælde af forsinkelse i henhold til pkt. a og b forbeholder S sig ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos S i denne anledning opståede omkostninger eller alternativt at annullere
aftalen uden herved at pådrage sig erstatningsansvar over for køber.

7. Forsinkelser.
Overskrider S leveringstiden eller en med hjemmel i pkt. 6 forlænget leveringstid med mere end 4 arbejdsuger for nogen del af leverancen, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til S at kræve levering
og at fastsætte en rimelig frist herfor. Hvis S herefter uden anden årsag end en sådan, som køber er ansvarlig for, undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger, der påhviler S for at sikre levering inden
for den fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftligt meddelelse til S at hæve handelen for den del af leverancen, der ikke har kunnet leveres som forudsat. Hvad enten køber hæver eller fastholder
handelen, er han ikke berettiget til nogen form for erstatning for direkte eller indirekte tab, selvom der kan påvises en forsømmelse fra S’s side, som dog ikke har karakter af forsætlig krænkelse af S’s pligter
overfor køber.

8. Mangler og reklamation.
S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved de af S leverede produkter og ydelser som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling. Hvis ikke andet specifikt er skriftligt aftalt med kunden
er kvaliteten af de leverede produkter/ydelser den af S valgte håndværksmæssige standard. At der findes anden og/eller bedre kvalitet på markedet end det leverede er ikke at anse som en mangel ved
det leverede produktet/ydelsen. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved aftalens indgåelse, og dette medfører brud, skade eller andet problem på det
leverede produkt eller ydelse er dette ikke at anse som en mangel ved produktet/ ydelsen. Er produktet/ydelsen ikke opbevaret, behandlet, installeret og vedligeholdt forskrifts og/eller håndværksmæssigt
korrekt og efter de givne omstændigheder i øvrigt, er dette ikke at anse som en mangel ved produktet, kunden har bevisbyrden for ovennævnte er iagttaget.
Det produkt kunden vil reklamere over skal kunden, for egen regning, returnere til S og afhente igen for S´s undersøgelse af om reklamationen er berettigelse. Returnering af produkter til S kan kun ske efter
nærmere aftale med S. Er reklamationen berettiget forpligter S sig til inden for rimelig tid efter eget valg enten at afhjælpe manglen eller foretage ombytning med do. af tilfredsstillende kvalitet. Har S tilbudt
afhjælpning eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve handlen eller kræve erstatning som følge af manglen. S er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning, selvom
der kan påvises forsømmelse fra S’s side, som dog ikke har karakter af forsætlig krænkelse af S’s forpligtelser overfor køber. S er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte
tab.
S’s mangelsansvar ophører ubetinget 12 måneder efter levering af produktet eller ydelsen.
Reklamation vedrørende mangler skal meddeles straks og senest 14 dage efter konstatering af mangler. Reklamation skal altid afgives, før produktet/ydelsen tages i brug. Køber har i tilfælde af mangler ikke
ret til at tilbageholde mere end 10 % af købesummen vedr. mangelfuld ydelse/produkt.

9. Produktansvar.
Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, og således at S fraskri-ver sig
ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på S’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at
meddele S, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forår-saget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en
sådan skade. I den udstrækning S måtte blive pålagt ansvar overfor tredje-mand, er køber forpligtet til at holde S skadesløs i det omfang, som S’s ansvar er begrænset til i henhold til nærværende pkt.

10. Tekniske forhold.
Illustrationer, specifikationer og prøver er uden forbindende for S. S bestræber sig på til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer i såvel mekaniske som
tekniske specifikationer.
S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de af S opgivne data som følge af generel ændring af S’s produkter eller iøvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden
hverken generelt eller på noget for køber væsentligt punkt og iøvrigt kan ske uden ulempe for køber. S skal snarest muligt underrette køber om sådanne evt. ændringer i salgsgenstanden i forhold til de data,
køber var bekendt med ved aftalens indgåelse.
Køber er berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, hvis det sker i god tid inden leveringstiden. S er berettiget til at kræve alle deraf følgende ekstraomkostninger betalt af køber i tillæg til den
aftalte købesum. Hvis ændring af specifikationer påfører S væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan S afvise at ændre salgsgenstanden i forhold til det oprindeligt aftalte.
Tegninger, specifikationer, beskrivelser o. lign, som leveres af S til brug for købers udnyttelse af salgsgenstanden, forbliver S’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med S eller på anden måde
benyttes i strid med S’s tilladelse.
Varer og serviceydelser leveret af S skal være udført i henhold til S’s håndværksmæssige forskrifter og standard.
Enhver vurdering af den håndværksmæssige kvalitet skal foretages ud fra S’s håndværksmæssige forskrifter og standard.

11. Tvister.
For retsforholdet mellem S og køber gælder dansk rets regler. Værneting i tvister er Sø- og Handelsretten i København

12. I det omfang, ovennævnte betingelser ikke er dækkende, udfyldes og fortolkes aftalen i overensstemmelse med De Forenede Nationers Konvention om Aftaler om Internationale Løsørekøb, undertegnet
i Wien 11. april 1980 (CISG), med CISG Del II jfr. dog afsnit B. Kun den engelske tekst af CISG skal være gældende.